Általános szerződési feltételek

Azzal, hogy Ön belép az Almásy-Kastély Kétpó területére, elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket.

1. Szolgáltató adatai

Név: BÉ-SA Ellipszis Vendéglátó Kft. (továbbiakban Szolgáltató)
Szolgáltatás helye: Almásy-Kastély Kétpó (továbbiakban Kastély)
Székhely: 5411 Kétpó 0219/5 hrsz.
Cégjegyzékszám: 16-09-016361
Adószám: 25198986-2-16
Telefonszám: +36 20 288 3827 Web: www.ketpoikastely.hu E-mail: info@ketpoikastely.hu
NTAK regisztrációs szám: EG22055057
Szálláshely típusa: Egyéb szálláshely

2. Általános szabályok

2.1 Jelen „Általános Szerződési Feltételek” szabályozzák a Szolgáltató szálláshelyének és szolgáltatásainak igénybevételét.

2.2 Speciális, egyedi feltételek nem képezik részét a közölt Általános Szerződési Feltételeknek, de nem zárják ki a külön megállapodások megkötését utazásközvetítőkkel, szervezőkkel esetenként más és más, az üzlet típusának megfelelő kondíciókkal.

2.3 Így minden esetben külön megállapodást köt a Szolgáltató a Kastélyban megtartandó mindenféle rendezvény vonatkozásában, melyben a Felek rögzítik, hogy a rendezvényhez milyen szolgáltatásokat milyen feltételekkel biztosít a Szolgáltató. A megrendelés csak és kizárólag foglaló megfizetésével és a Szolgáltató írásos (e-mailen, vagy levélben) visszaigazolásával válik érvényessé. A külön szerződésben nem szabályozott kérdésekben jelen Általános Szerződési Feltételekben foglaltak érvényesek.

2.4 A Kastély nem rendelkezik egyágyas szobával, a vendégek számára egyágyas elhelyezést a Kastély kétágyas szobáiban tudja biztosítani. Az egyágyas elhelyezés díja kedvezményes díjszabással valósul meg.

2.5 A Kastélyban egyelőre lift nem üzemel, a Vendégek elhelyezésére szolgáló szobák pedig az 1. és 2. emeleten találhatók. Foglalásukkor kérjük, szíveskedjenek ezt figyelembe venni.

3. Szerződő felek

3.1 A szolgáltatás igénybe vevője – továbbiakban Vendég.

3.2 Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég közvetlenül adja le a Szolgáltatónak, a Szolgáltató ajánlatot küld, a Vendég azt elfogadja, úgy a Vendég és a Szolgáltató Szerződő felekké válnak (továbbiakban Felek).

3.3 Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendéget képviselve egy harmadik személy (továbbiakban Közvetítő) adja le a Szolgáltatónak, az együttműködés feltételeit a Szolgáltató és a Közvetítő között megkötött szerződés szabályozza. Ebben az esetben a Szolgáltató nem köteles vizsgálni, hogy a harmadik személy jogszerűen képviseli-e a Vendéget. Tekintettel a 4.4. pontban foglaltakra, feltételezhető, hogy a Közvetítő a Vendég megbízása alapján jár el, mivel a Vendég adatait, igényeit részletesen ismeri és igyekszik érvényesíteni.

4. A szerződés létrejötte, a foglalás módja, módosítása, értesítési kötelezettség

4.1 A Vendég szóban vagy írásban – postai levélben, interneten az info@ketpoikastely.hu e-mail címre megküldött ajánlatkérésére a Szolgáltató ajánlatot küld. Az elküldött rendezvényi helyszínnel kapcsolatos ajánlatban Szolgáltató nyilatkozik, hogy ajánlatát meddig tartja fenn.

4.2 Amennyiben a Vendég a megrendelésében foglaltakat módosítja, úgy a megrendelésben történt változások miatt új árajánlat készül. Ha a szerződés létrejötte és a teljesítés időpontja között az alapanyagok áraiban jelentős változás történik, akkor az ajánlat egyeztetésére újra szükség van.

4.3 A Szerződés a Vendég írásban vagy szóban leadott foglalásának a Szolgáltató által írásban megküldött visszaigazolásával jön létre, és így írásban megkötött Szerződésnek minősül. Szóban leadott foglalás, megállapodás, módosítás, vagy annak a Szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem tekinthető szerződésnek.

4.4 A Vendég a foglalásában nyilatkozik személyi adatairól / név, sz. név, szül. hely, idő, lakcím, egyéb elérhetősége / telefonszám, e-mail /. Csoportos foglalás esetén minden egyes személy fenti adatait ajánlott megadni. Amennyiben a Vendég gazdasági szervezet, az adószámra is szükség van a szerződés létrejöttéhez.

4.5 A foglalásban megadott adatok helyessége a Vendég felelőssége. Visszaélések elkerülése végett, amennyiben a Vendég az ajánlatkérésben vagy foglalásban nem adja meg az összes kért adatot, vagy az előzetesen az ajánlatkérésnél, foglalásnál megadott személyek adatai nem egyeznek meg a szállodába bejelentkezni kívánó személy(ek) adataival, vagy a megadott telefonszámon, ill. e-mail címen nem elérhetők, vagy az elérhetőség helytelennek bizonyul, és így nincs lehetőség a foglalás jogszerűségének megerősítésére, a Szolgáltató fenntartja a foglalás törlésének jogát, mellyel az elszállásolásra vonatkozó jogigény is megszűnik.

4.6 A szállás-szolgáltatás igénybevételéről szóló Szerződés meghatározott időtartamra szól.

4.7 Ha a Vendég a meghatározott időtartam lejárta előtt véglegesen elhagyja a szobát, a Szolgáltató jogosult a Szerződésben kikötött szolgáltatás teljes ellenértékére, amennyiben Felek ettől eltérően nem állapodnak meg. A lejárati idő előtt megüresedett szobát a Szolgáltató jogosult újra értékesíteni.

4.8 A szállás-szolgáltatás igénybevételének Vendég által kezdeményezett meghosszabbításához a Szolgáltató előzetes hozzájárulása szükséges. Ebben az esetben a Szolgáltató kikötheti a már teljesített szolgáltatás díjának megtérítését.

4.9 A Szerződés módosításához és/vagy kiegészítéséhez a Felek által aláírt írásbeli megállapodás szükséges.

5. Árak, árajánlat

5.1 A Kastély szobaárai, a vendéglátás (étel, ital) árai a Recepción ismerhetők meg az Árlapból.

5.2 A Szolgáltató a meghirdetett árait előzetes bejelentés nélkül szabadon változtathatja.

5.3 Az árak közlésekor a Szolgáltató megjelöli az árak adótartalmának (ÁFA, IFA) ajánlattételkor érvényes, törvény által szabályozott mértékét. A Szolgáltató a hatályos adótörvény (ÁFA, IFA) módosulása miatti többletterheket, előzetes értesítés mellett, áthárítja a Vendégre.

5.4 Aktuális kedvezmények, akciók, programok, egyéb ajánlatok a www.ketpoikastely.hu lapon és a Almásy-Kastély Kétpó facebook-oldalán kerülnek meghirdetésre.

6. Kedvezmények

6.1 Rendezvények során igénybe vett étkezés díjának számításakor a 6 év alatt a gyermek fogyasztását nem számítjuk, 6-14 éves kor között a gyermek étkeztetése féláron történik.

6.2 Amennyiben a gyermek a szülőkkel alszik – tehát nem igényelnek a plusz ágyat vagy pótágyat -, abban az esetben nem számítunk fel a gyermeknek szállásdíjat.

7. Elszámolás

7.1 Italfogyasztás esetén tételes elszámolást veszünk alapul. Lehetőség van a tételes fogyasztás göngyölítésére név vagy szobaszám számlájára írva, majd a göngyölített tételes fogyasztás egyidejű kifizetésére. A fogyasztás igazolásaképpen a Vendég fogyasztási lapon aláírásával igazolja a megrendelt és megkapott italt.

7.2 Rendezvényekre díszítést vállalunk. Amennyiben a díszítést nem a Szolgáltató készíti, a számlán külön feltüntetjük a díszítéshez igénybe vett eszközök bérleti díját. Ha a Szolgáltató készíti a díszítést, díszítési költségként összesítve számoljuk el a bérleti díjakat.

8. Fizetés módja, garancia, számlázás

8.1 A Szolgáltató a Vendég részére nyújtott szolgáltatásainak ellenértékének teljes kiegyenlítésére legkésőbb az igénybevételt követően, a Kastélyból történő távozást megelőzően tart igényt. Egyedi megállapodás keretében lehetőség van utólagos fizetésre is. A Szolgáltató jogosult az általa nyújtott szolgáltatások esetében részszámlát is kiállítani.

8.2 A Szolgáltató a szolgáltatás Szerződés szerinti igénybevételének és az ellenérték kiegyenlítésének biztosítékaként igényelhet előleget, vagy foglalót a megrendelt szolgáltatások egy részére vagy annak teljes egészére. Előleg, vagy foglaló fizetése esetén az előleg, vagy a foglaló a végszámla összegébe beszámít.

8.3 A Vendég számláját kiegyenlítheti

(készpénzben) HUF-ban, és/vagy EURO-ban. Az átszámítás, illetve számlázás ebben az esetben a Magyar Nemzeti Bank a Vendég távozása napján érvényes hivatalos deviza vételi árfolyamon történik.
A Szolgáltató elfogad készpénzkímélő fizetési eszközöket (hitelkártya, SZ.É.P. Kártya, bankkártya).
A fizetés átutalással is rendezhető a Szolgáltató által kijelölt, mindenkori számlán szereplő fizetési határidőig.

8.4 A fizetési határidő lejárata után a fizetésre kötelezett írásban felszólítható, továbbiakban a Ptk. vonatkozó szabályai érvényesíthetők.

8.5 A számlázás online rendszerben történik. Amennyiben a vendég nem kér számlát, pénztárgépes nyugtát ad a Szolgáltató.

9. A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei

9.1 Az egyéni Vendég a szobát az érkezés napján 14:00 órától foglalhatja el (Check-in), és az utolsó tartózkodási nap délelőtt 10:00 óráig (Check out) veheti igénybe. A Felek ettől eltérően külön is megállapodhatnak.

9.2 Az egyéni Vendég, amennyiben a szobát 12:00-14:00 óra között hagyja el az utolsó tartózkodási nap, mindenkori egynapi szállásköltség 50%-át, 14:00 után 100%-át köteles megfizetni.

9.3 Akár rendezvény, akár egyéni foglalás esetén a megbeszéltnél vagy ASZF-ben megadott időpontnál korábbi érkezés külön egyeztetés alapján lehetséges. A korai érkezés egyeztetésére legfeljebb az érkezés napját megelőző 48 óráig van lehetőség. 48 órán belül jelzett korábbi érkezés felára óránként 5000 Ft/szoba.

10. Parkolóhasználat

10.1 A Kastély területén a parkolás ingyenes, kijelölt, fedetlen, nem viharmentesített parkolóhelyen lehetséges. Nem kijelölt parkolóhelyen (pl. fű) való parkoláshoz a személyzet engedélye szükséges. A nem kijelölt parkolóhely használata a Vendég felelőssége. A parkolás közben esett kárért (vihar, jég, ág, másik gépjármű által okozott kár) a Kastély nem vállal felelősséget.

11. Pótágyazás

11.1 Pótágy elhelyezésére csak bizonyos szobatípusokban van lehetőség.

11.2 Pótágyigényt a szolgáltatóval előzetesen, a foglalással egyidőben egyeztetni szükséges.

11.3 Pótágyak igénybevételéhez külön díj megfizetése szükséges, mely díjjal az első emeleti szobaárak emelkednek. A második emeleten lévő elszállásolás díja ágyanként történik, így a pótágy használati díja egyben az elszállásolás díja.

12. Háziállatok

12.1 A Szolgáltató szálláshelyén előzetes egyeztetés alapján lehet háziállatot szállásolni felár ellenében a következők szerint:

vendég szobájában
a madár csak kalitkában,
macska, legfeljebb 40 kg testtömegű kutya, ha az állatok hozzá vannak szokva a lakásban tartáshoz, képesek az alapvető higiéniai szabályok betartására. Ezzel kapcsolatban a Vendég köteles nyilatkozatot tenni az előzetes egyeztetéskor.
40 kg testtömeg feletti kutya felett az udvaron kennelben,

12.2 Ló napközben az udvaron, erre biztosított helyen kikötve helyezhető el. Éjszakai elhelyezése együttműködő partnernél lehetséges. Emiatt felmerülő személyszállítást ingyenesen megoldja a Szolgáltató.

12.3 Az állatok élelmezéséről, rendben tartásáról gazdáiknak kell gondoskodni.

12.4 A Vendég teljes felelősséggel tartozik a háziállata által okozott károkért.

13. A szerződés teljesítésének visszautasítása, a szolgáltatási kötelezettség megszűnése

13.1 A Szolgáltató jogosult a szállás-szolgáltatásra szóló Szerződést azonnali hatállyal felmondani, így a szolgáltatások nyújtását megtagadni, ha:

a Vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésre bocsátott szobát, illetve a létesítményt
a Vendég a szálláshely biztonságát, rendjét veszélyezteti, a többi vendéggel, illetve a Szolgáltató alkalmazottjaival kifogásolhatóan, durván viselkedik, alkohol, vagy drogok befolyása alatt áll, fenyegető viselkedést tanúsít
a Vendég fertőző betegségben szenved
a Vendég nem teljesíti a Szerződésben meghatározott előleg, vagy részszámla-fizetési kötelezettségét a meghatározott időpontig.

13.2 Amennyiben a felek közötti Szerződés „vis major” okokból nem teljesül, a szerződés megszűnik.

14. Lemondási feltételek

14.1 Szállóvendégek esetében

14.1.1 Amennyiben a szálloda ajánlatában más feltételt nem határozott meg, a lemondási és módosítási feltételek a következők:

a visszaigazolt érkezés napját megelőző 48 órán belüli elállás esetén a lemondási díj összege egy éjszakai szállás 50%-a,
a visszaigazolt érkezés napját megelőző 24 órán belüli elállás esetén a lemondási díj összege egy éjszakai szállás 100%-a.

14.1.2 Amennyiben a Vendég gazdálkodó szervezet (ideértve a gazdasági társaságokat, társadalmi szervezeteket, egyházakat, önkormányzatokat, önkormányzati intézményeket, állami szervezeteket és azok intézményeit stb.), elállás esetén esedékes lemondási díjat akkor is a Vendég köteles a Szolgáltatónak megfizetni, ha a szállásdíjat egyébként a Vendég által képviselt „megvendégelt” fél fizetné közvetlenül.

14.1.3 Ha a Vendég a szállás szolgáltatások igénybevételét előleg/ foglaló fizetésével biztosította, és az érkezési napon nem érkezik meg (írásos lemondás nem érkezik), a Szolgáltató a Szerződésben meghatározott mértékű megfizetett előleg/foglaló teljes összegét lemondási díjként érvényesíti. Ebben az esetben a szállást a Vendég részére az érkezési napot követő nap déli 12:00 óráig fenntartja, majd ezt követően a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége megszűnik.

14.1.4 Ha a Vendég a szállás szolgáltatások igénybevételét előlegfizetéssel, hitelkártya garanciával, vagy más, Szerződésben foglalt módon nem biztosította, a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége az érkezési napon helyi idő szerint 18:00 órát követően megszűnik.

14.2 Rendezvény esetében

14.2.1 A Rendezvények lemondása esetén korábban a Vendég által fizetett foglaló a Szolgáltatónál marad.

15. Elhelyezési garancia

15.1 Amennyiben a Szolgáltató szállodája a Szerződésben szereplő szolgáltatásokat saját hibájából (pl. túltöltés, ideiglenes üzemeltetési problémák stb.) nem tudja biztosítani, a Szolgáltató köteles a Vendég elhelyezéséről haladéktalanul gondoskodni.

15.2 12.2.A Szolgáltató köteles;

a Szerződésben szereplő szolgáltatásokat, az abban visszaigazolt áron, az ott kikötött időtartamra - vagy az akadályoztatás megszűntéig - egy másik, ugyanazon vagy magasabb kategóriájú szálláshelyen biztosítani/felajánlani. A helyettesítő szálláshely biztosításának valamennyi többletköltsége a Szolgáltatót terheli,
térítésmentesen egyszeri alkalommal telefonálási lehetőséget biztosítani a Vendég részére a szálláshely változásának közlésére,
ingyenes transzfert biztosítani a Vendég részére a felajánlott helyettesítő szálláshelyre való költözéshez, és az esetleges későbbi visszaköltözéshez.

15.3 Amennyiben a Szolgáltató ezen kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz, illetve, ha a Vendég a számára felajánlott helyettesítő szálláslehetőséget elfogadta, utólagos kártérítési igénnyel a Vendég nem élhet.

16. A vendég betegsége, halála

16.1 Amennyiben a szállás szolgáltatás igénybevételének kezdetekor, illetve itt tartózkodás alatt a vendég megbetegszik, a szálloda vezetősége kérheti a bent lakó többi vendég érdekeit szem előtt tartva a szállodai tartózkodás megrövidítést. Ilyen esetben minden alkalommal belső jegyzőkönyv kerül felvételre, mely a vendég aláírása nélkül is érvényes. Amennyiben a figyelmeztetés ellenére a vendég a későbbi elutazást választja, a szállodában történő hasonló megbetegedésért a Szolgáltató a vele szemben érvényesített kártérítési igényeket a Vendéggel vagy Jogutódjaival szemben érvényesíti.

16.2 Ha a Vendég megbetegedése miatt rövidül meg a Vendég szállodai tartózkodása, úgy az általa felhasznált szolgáltatások időarányos részét kell megfizetnie.

16.3 Amennyiben a szállás-szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt a Vendég megbetegszik, és maga nem képes saját érdekében eljárni, a Szolgáltató orvosi segítséget ajánl fel.

16.4 A Vendég betegsége/halála esetén a Szolgáltató költségkompenzációra tart igényt a beteg/elhunyt hozzátartozója, örököse, illetőleg a számlafizetője részéről; az esetleges orvosi és eljárási költségek, az elhalálozást megelőzően igénybe vett szolgáltatások ellenértékének, és a betegség/haláleset kapcsán a felszerelések, berendezési tárgyakban keletkezett esetleges károk tekintetében.

17. A Vendég jogai

17.1 A Szerződés értelmében a Vendég jogosult a megrendelt szoba, valamint a szálláshely azon helyiségeinek rendeltetésszerű használatára, a hozzá tartozó szolgáltatások igénybevételére, melyek beletartoznak a szokásos szolgáltatási körbe és nem esnek speciális feltételek hatálya alá.

17.2 A Vendégnek joga van a Recepción elhelyezett Árlap részletes megismeréséhez.

17.3 A Vendég a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban panasszal élhet a szálláshelyen való tartózkodás időtartama alatt. A Vendég panaszát jogosult a Vendégkönyvbe bejegyezni, vagy kérheti Szolgáltatót jegyzőkönyv felvételére. A panasz kivizsgálására Szolgáltató kötelezettséget vállal.

17.4 A Vendég panasztételi joga a szálláshelyről történt elutazását követően megszűnik.

18. A Vendég kötelezettségei

18.1 Rendezvények esetén a Vendég köteles a Szerződésben megrendelt ételmennyiség, egyéb szolgáltatás és a tényleges italfogyasztás, szálláshely-szolgáltatás kifizetésére a szolgáltatás igénybevételekor, vagy legkésőbb elutazáskor (chek-out) kiegyenlíteni, kivéve, ha a felek ettől eltérően állapodtak meg.

18.2 Egyéni Vendég a ténylegesen igénybe vett szolgáltatások (éttermi étel-, italfogyasztás, szálláshely-szolgáltatás) ellenértékét a szolgáltatás igénybevételekor, vagy legkésőbb az elutazáskor (chek-out) kiegyenlíteni, kivéve, ha a felek ettől eltérően állapodtak meg.

18.3 A Vendég gondoskodik arról, hogy a felelőssége alá tartozó 14 év alatti gyermek, háziállat csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodjon a létesítményben.

18.4 A Vendég saját ételt-italt nem hozhat be a létesítmény vendéglátó egységeibe.

18.5 A Kastély minden helyiségében nyílt láng használata (mécses, gyertya, tűzijáték) külön engedéllyel lehetséges. Amennyiben ennek használata következtében a rendszer tüzet jelez, ennek anyagi következményeit a tüzet használó vállalja (tűzoltóság kivonulása, és az esetlegesen okozott kár). A Vendég belső helyiségekben nem dohányozhat.

19. A Vendég kártérítési felelőssége

19.1 A Vendég mindazon károkért és hátrányokért felelős, melyeket a Szolgáltató vagy harmadik személy a Vendég, vagy kísérője, vagy az ő felelőssége alá tartozó más személyek, háziállatok hibájából elszenved. E felelősség akkor is fennáll, amennyiben a károsultnak jogában áll kárának megtérítését közvetlenül a Szolgáltatótól igényelni.

19.2 A káreseményről, a becsült értékről és a kártérítés határidejéről írásbeli felszólítás küldhető.

19.3 Törekedni kell a vita peren kívüli megállapodással történő rendezésére.

19.4 A nem kijelölt parkolóhely használata a Vendég felelőssége, a nem kijelölt parkolóhelyen esett kárért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

20. A Szolgáltató kötelezettsége

20.1 A Szolgáltató köteles;

a szerződés alapján megrendelt szállás és egyéb szolgáltatást az érvényes előírások, szolgáltatás standard-ek szerint teljesíteni
a vendég írásos panaszát kivizsgálni és a probléma kezeléséhez szükséges lépéseket megtenni, melyet köteles írásban is rögzíteni.

21. A Szolgáltató kártérítési felelőssége

21.1 A Szolgáltató felelősséget vállal minden olyan Vendéget ért kárért, mely a létesítményen belül a Szolgáltató, vagy annak alkalmazottjai hibájából következett be.

21.2 A Szolgáltató felelőssége nem terjed ki azokra a káreseményekre, amelyek a Szolgáltató alkalmazottainak és vendégeinek körén kívül eső elháríthatatlan ok miatt következtek be, vagy azokat a vendég maga okozta.

21.3 A Szolgáltató kijelölhet olyan helyeket a Kastélyban, ahová Vendég nem léphet be. Az ilyen helyeken történt esetleges kárért, sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

21.4 A bekövetkezett kárt a Vendég köteles azonnal a Szolgáltatónak bejelenteni és minden szükséges adatot a Szolgáltató rendelkezésére kell bocsátania, amely a káreset körülményeinek tisztázásához, esetleg a rendőrségi jegyzőkönyv felvételéhez/rendőrségi eljáráshoz szükséges.

21.5 Értéktárgyakért, értékpapírokért és készpénzért a Szolgáltató csak akkor felelős, ha a dolgot megőrzésre kifejezetten átvette, vagy a kár olyan okból következett be, amelyért általános szabályok szerint felelősséggel tartozik. Ebben az esetben a bizonyítás a vendéget terheli.

22. „Vis Major”

22.1 Azon ok vagy körülmény (például: háború, tűz, árvíz, időjárásbeli viszontagság, áramhiány, sztrájk bekövetkezése), amely felett a fél nem bír ellenőrzéssel (vis major), bármely felet felmentik a Szerződésből eredő kötelességeik teljesítése alól, amíg ezen ok vagy körülmény fennáll. A felek egyetértenek abban, hogy minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy ezen okok és körülmények bekövetkeztének lehetőségét a lehető legalacsonyabb szintre szorítsák, és az ezáltal okozott kárt vagy késedelmet a lehető leghamarabb helyrehozzák.

23. Titoktartás

23.1 A Szolgáltató a Szerződésben foglalt kötelezettsége teljesítése során köteles az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és az adatvédelemmel kapcsolatos vonatkozó jogszabályok betartására.

24. A felek jogviszonyában alkalmazandó jog, eljáró bíróság

24.1 A Szolgáltató és a Vendég közötti jogviszonyra a magyar Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak. A szolgáltatási szerződésből eredő bármely jogvita lefolytatására a szolgáltatás helye szerinti bíróság, értékhatártól függően a Mezőtúri Járásbíróság, illetve a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Törvényszék kizárólagosan illetékes.

Dr. Slezák Sándor
ügyvezető