Általános szerződési feltételek

Azzal, hogy Ön belép az Almásy Kastély Panzió és Rendezvényház területére, elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket.

1. Szolgáltató adatai

Név: BÉ-SA Ellipszis Vendéglátó Kft.
Szolgáltatás helye: Kétpói Almásy Kastély Panzió és Rendezvényház
Székhely: 5411 Kétpó 0219/5 hrsz.
Cégjegyzékszám: 16-09-016361
Adószám: 25198986-2-16
Telefonszám: +36 20 288 3827 Web: www.ketpoikastely.hu E-mail: info@ketpoikastely.hu

2. Általános szabályok

2.1 Jelen „Általános Szerződési Feltételek” szabályozzák a Szolgáltató szálláshelyének és szolgáltatásainak igénybevételét.

2.2 Speciális, egyedi feltételek nem képezik részét a közölt Általános Szerződési Feltételeknek, de nem zárják ki a külön megállapodások megkötését utazásközvetítőkkel, szervezőkkel esetenként más és más, az üzlet típusának megfelelő kondíciókkal.

2.3 Így minden esetben külön megállapodást köt a Szolgáltató a Rendezvényházban megtartandó mindenféle rendezvény vonatkozásában, melyben a Felek rögzítik, hogy a rendezvényhez milyen szolgáltatásokat milyen feltételekkel biztosít a Szolgáltató. A megrendelés csak és kizárólag foglaló megfizetésével és a Szolgáltató írásos (e-mailen, vagy levélben) visszaigazolásával válik érvényessé. A külön szerződésben nem szabályozott kérdésekben jelen Általános Szerződési Feltételekben foglaltak érvényesek.

2.4 A Panzió nem rendelkezik egyágyas szobával, a vendégek számára egyágyas elhelyezést a panzió kétágyas szobáiban tudja biztosítani. Az egyágyas elhelyezés díja kedvezményes díjszabással valósul meg.

2.5 A Panzióban egyelőre lift nem üzemel, a Vendégek elhelyezésére szolgáló szobák pedig az 1. és 2. emeleten találhatók. Foglalásukkor kérjük, szíveskedjenek ezt figyelembe venni.

3. Szerződő felek

3.1 A szolgáltatás igénybe vevője – továbbiakban Vendég.

3.2 Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég közvetlenül adja le a Szolgáltatónak, a Szolgáltató ajánlatot küld, a Vendég azt elfogadja, úgy a Vendég és a Szolgáltató Szerződő felekké válnak (továbbiakban Felek).

3.3 Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendéget képviselve egy harmadik személy (továbbiakban Közvetítő) adja le a Szolgáltatónak, az együttműködés feltételeit a Szolgáltató és a Közvetítő között megkötött szerződés szabályozza. Ebben az esetben a Szolgáltató nem köteles vizsgálni, hogy a harmadik személy jogszerűen képviseli-e a Vendéget. Tekintettel a 4.4. pontban foglaltakra, feltételezhető, hogy a Közvetítő a Vendég megbízása alapján jár el, mivel a Vendég adatait, igényeit részletesen ismeri és igyekszik érvényesíteni.

4. A szerződés létrejötte, a foglalás módja, módosítása, értesítési kötelezettség

4.1 A Vendég szóban vagy írásban – postai levélben, interneten az info@ketpoikastely.hu e-mail címre megküldött ajánlatkérésére a Szolgáltató ajánlatot küld. Az elküldött rendezvényi helyszínnel kapcsolatos ajánlatban Szolgáltató nyilatkozik, hogy ajánlatát meddig tartja fenn.

4.2 Amennyiben a Vendég a megrendelésében foglaltakat módosítja, úgy a megrendelésben történt változások miatt új árajánlat készül. Ha a szerződés létrejötte és a teljesítés időpontja között az alapanyagok áraiban jelentős változás történik, akkor az ajánlat egyeztetésére újra szükség van.

4.3 A Szerződés a Vendég írásban vagy szóban leadott foglalásának a Szolgáltató által írásban megküldött visszaigazolásával jön létre, és így írásban megkötött Szerződésnek minősül. Szóban leadott foglalás, megállapodás, módosítás, vagy annak a Szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem tekinthető szerződésnek.

4.4 A Vendég a foglalásában nyilatkozik személyi adatairól / név, sz. név, szül. hely, idő, lakcím, egyéb elérhetősége / telefonszám, e-mail /. Csoportos foglalás esetén minden egyes személy fenti adatait ajánlott megadni. Amennyiben a Vendég gazdasági szervezet, az adószámra is szükség van a szerződés létrejöttéhez.

4.5 A foglalásban megadott adatok helyessége a Vendég felelőssége. Visszaélések elkerülése végett, amennyiben a Vendég az ajánlatkérésben vagy foglalásban nem adja meg az összes kért adatot, vagy az előzetesen az ajánlatkérésnél, foglalásnál megadott személyek adatai nem egyeznek meg a szállodába bejelentkezni kívánó személy(ek) adataival, vagy a megadott telefonszámon, ill. e-mail címen nem elérhetők, vagy az elérhetőség helytelennek bizonyul, és így nincs lehetőség a foglalás jogszerűségének megerősítésére, a Szolgáltató fenntartja a foglalás törlésének jogát, mellyel az elszállásolásra vonatkozó jogigény is megszűnik.

4.6 A szállás-szolgáltatás igénybevételéről szóló Szerződés meghatározott időtartamra szól.

4.7 Ha a Vendég a meghatározott időtartam lejárta előtt véglegesen elhagyja a szobát, a Szolgáltató jogosult a Szerződésben kikötött szolgáltatás teljes ellenértékére, amennyiben Felek ettől eltérően nem állapodnak meg. A lejárati idő előtt megüresedett szobát a Szolgáltató jogosult újra értékesíteni.

4.8 A szállás-szolgáltatás igénybevételének Vendég által kezdeményezett meghosszabbításához a Szolgáltató előzetes hozzájárulása szükséges. Ebben az esetben a Szolgáltató kikötheti a már teljesített szolgáltatás díjának megtérítését.

4.9 A Szerződés módosításához és/vagy kiegészítéséhez a Felek által aláírt írásbeli megállapodás szükséges.

5. Árak, árajánlat

5.1 A Panzió szobaárai, a vendéglátás (étel, ital) árai a Recepción ismerhetők meg az Árlapból.

5.2 A Szolgáltató a meghirdetett árait előzetes bejelentés nélkül szabadon változtathatja.

5.3 Az árak közlésekor a Szolgáltató megjelöli az árak adótartalmának (ÁFA, IFA) ajánlattételkor érvényes, törvény által szabályozott mértékét. A Szolgáltató a hatályos adótörvény (ÁFA, IFA) módosulása miatti többletterheket, előzetes értesítés mellett, áthárítja a Vendégre.

5.4 Aktuális kedvezmények, akciók, programok, egyéb ajánlatok a www.ketpoikastely.hu lapon és a Almásy Kastély Panzió és Rendezvényház facebookoldalán kerülnek meghirdetésre.

6. Kedvezmények

6.1 Rendezvények során igénybe vett étkezés díjának számításakor a 6 év alatt a gyermek fogyasztását nem számítjuk, 6-14 éves kor között a gyermek étkeztetése féláron történik.

6.2 Amennyiben a gyermek a szülőkkel alszik – tehát nem igényelnek a plusz ágyat vagy pótágyat -, abban az esetben nem számítunk fel a gyermeknek szállásdíjat.

7. Elszámolás

7.1 Italfogyasztás esetén tételes elszámolást veszünk alapul. Lehetőség van a tételes fogyasztás göngyölítésére név vagy szobaszám számlájára írva, majd a göngyölített tételes fogyasztás egyidejű kifizetésére. A fogyasztás igazolásaképpen a Vendég fogyasztási lapon aláírásával igazolja a megrendelt és megkapott italt.

7.2 Rendezvényekre díszítést vállalunk. Amennyiben a díszítést nem a Rendezvényház készíti, a számlán külön feltüntetjük a díszítéshez igénybe vett eszközök bérleti díját. Ha a Rendezvényház készíti a díszítést, díszítési költségként összesítve számoljuk el a bérleti díjakat.

8. Fizetés módja, garancia, számlázás

8.1 A Szolgáltató a Vendég részére nyújtott szolgáltatásainak ellenértékének teljes kiegyenlítésére legkésőbb az igénybevételt követően, a Panzióból történő távozást megelőzően tart igényt. Egyedi megállapodás keretében lehetőség van utólagos fizetésre is. A Szolgáltató jogosult az általa nyújtott szolgáltatások esetében részszámlát is kiállítani.

8.2 A Szolgáltató a szolgáltatás Szerződés szerinti igénybevételének és az ellenérték kiegyenlítésének biztosítékaként igényelhet előleget, vagy foglalót a megrendelt szolgáltatások egy részére vagy annak teljes egészére. Előleg, vagy foglaló fizetése esetén az előleg, vagy a foglaló a végszámla összegébe beszámít.

8.3 A Vendég számláját kiegyenlítheti

 1. (készpénzben) HUF-ban, és/vagy EURO-ban. Az átszámítás, illetve számlázás ebben az esetben a Magyar Nemzeti Bank a Vendég távozása napján érvényes hivatalos deviza vételi árfolyamon történik.
 2. A Szolgáltató elfogad készpénzkímélő fizetési eszközöket (hitelkártya, SZ.É.P. Kártya, bankkártya).
 3. A fizetés átutalással is rendezhető a Szolgáltató által kijelölt, mindenkori számlán szereplő fizetési határidőig.

8.4 A fizetési határidő lejárata után a fizetésre kötelezett írásban felszólítható, továbbiakban a Ptk. vonatkozó szabályai érvényesíthetők.

8.5 A számlázás online rendszerben történik. Amennyiben a vendég nem kér számlát, pénztárgépes nyugtát ad a Szolgáltató.

9. A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei

9.1 Az egyéni Vendég a szobát az érkezés napján 14:00 órától foglalhatja el (Check-in), és az utolsó tartózkodási nap délelőtt 10:00 óráig (Check out) veheti igénybe. A Felek ettől eltérően külön is megállapodhatnak.

9.2 Az egyéni Vendég, amennyiben a szobát 12:00-14:00 óra között hagyja el az utolsó tartózkodási nap, mindenkori egynapi szállásköltség 50%-át, 14:00 után 100%-át köteles megfizetni.

9.3 Akár rendezvény, akár egyéni foglalás esetén a megbeszéltnél vagy AFSZ-ben megadott időpontnál korábbi érkezés külön egyeztetés alapján lehetséges. A korai érkezés egyeztetésére legfeljebb az érkezés napját megelőző 48 óráig van lehetőség. 48 órán belül jelzett korábbi érkezés felára óránként 5000 Ft/szoba.

10. Parkolóhasználat

10.1 A Rendezvényház területén a parkolás ingyenes, kijelölt, fedetlen, nem viharmentesített parkolóhelyen lehetséges. Nem kijelölt parkolóhelyen (pl. fű) való parkoláshoz a személyzet engedélye szükséges. A nem kijelölt parkolóhely használata a Vendég felelőssége. A parkolás közben esett kárért (vihar, jég, ág, másik gépjármű által okozott kár) a Rendezvényház nem vállal felelősséget.

11. Pótágyazás

11.1 Pótágy elhelyezésére csak bizonyos szobatípusokban van lehetőség.

11.2 Pótágyigényt a szolgáltatóval előzetesen, a foglalással egyidőben egyeztetni szükséges.

11.3 Pótágyak igénybevételéhez külön díj megfizetése szükséges, mely díjjal az első emeleti szobaárak emelkednek. A második emeleten lévő elszállásolás díja ágyanként történik, így a pótágy használati díja egyben az elszállásolás díja.

12. Háziállatok

12.1 A Szolgáltató szálláshelyén előzetes egyeztetés alapján lehet háziállatot szállásolni felár ellenében a következők szerint:

 • vendég szobájában
  • a madár csak kalitkában,
  • macska, legfeljebb 40 kg testtömegű kutya, ha az állatok hozzá vannak szokva a lakásban tartáshoz, képesek az alapvető higiéniai szabályok betartására. Ezzel kapcsolatban a Vendég köteles nyilatkozatot tenni az előzetes egyeztetéskor.
 • 40 kg testtömeg feletti kutya felett az udvaron kennelben,

12.2 Ló napközben az udvaron, erre biztosított helyen kikötve helyezhető el. Éjszakai elhelyezése együttműködő partnernél lehetséges. Emiatt felmerülő személyszállítást ingyenesen megoldja a Szolgáltató.

12.3 Az állatok élelmezéséről, rendben tartásáról gazdáiknak kell gondoskodni.

12.4 A Vendég teljes felelősséggel tartozik a háziállata által okozott károkért.

13. A szerződés teljesítésének visszautasítása, a szolgáltatási kötelezettség megszűnése

13.1 A Szolgáltató jogosult a szállás-szolgáltatásra szóló Szerződést azonnali hatállyal felmondani, így a szolgáltatások nyújtását megtagadni, ha:

 1. a Vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésre bocsátott szobát, illetve a létesítményt
 2. a Vendég a szálláshely biztonságát, rendjét veszélyezteti, a többi vendéggel, illetve a Szolgáltató alkalmazottjaival kifogásolhatóan, durván viselkedik, alkohol, vagy drogok befolyása alatt áll, fenyegető viselkedést tanúsít
 3. a Vendég fertőző betegségben szenved
 4. a Vendég nem teljesíti a Szerződésben meghatározott előleg, vagy részszámla-fizetési kötelezettségét a meghatározott időpontig.

13.2 Amennyiben a felek közötti Szerződés „vis major” okokból nem teljesül, a szerződés megszűnik.

14. Lemondási feltételek

14.1 Szállóvendégek esetében

14.1.1 Amennyiben a szálloda ajánlatában más feltételt nem határozott meg, a lemondási és módosítási feltételek a következők:

 1. a visszaigazolt érkezés napját megelőző 48 órán belüli elállás esetén a lemondási díj összege egy éjszakai szállás 50%-a,
 2. a visszaigazolt érkezés napját megelőző 24 órán belüli elállás esetén a lemondási díj összege egy éjszakai szállás 100%-a.

14.1.2 Amennyiben a Vendég gazdálkodó szervezet (ideértve a gazdasági társaságokat, társadalmi szervezeteket, egyházakat, önkormányzatokat, önkormányzati intézményeket, állami szervezeteket és azok intézményeit stb.), elállás esetén esedékes lemondási díjat akkor is a Vendég köteles a Szolgáltatónak megfizetni, ha a szállásdíjat egyébként a Vendég által képviselt „megvendégelt” fél fizetné közvetlenül.

14.1.3 Ha a Vendég a szállás szolgáltatások igénybevételét előleg/ foglaló fizetésével biztosította, és az érkezési napon nem érkezik meg (írásos lemondás nem érkezik), a Szolgáltató a Szerződésben meghatározott mértékű megfizetett előleg/foglaló teljes összegét lemondási díjként érvényesíti. Ebben az esetben a szállást a Vendég részére az érkezési napot követő nap déli 12:00 óráig fenntartja, majd ezt követően a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége megszűnik.

14.1.4 Ha a Vendég a szállás szolgáltatások igénybevételét előlegfizetéssel, hitelkártya garanciával, vagy más, Szerződésben foglalt módon nem biztosította, a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége az érkezési napon helyi idő szerint 18:00 órát követően megszűnik.

14.2 Rendezvény esetében

14.2.1 A Rendezvények lemondása esetén korábban a Vendég által fizetett foglaló a Szolgáltatónál marad.

15. Elhelyezési garancia

15.1 Amennyiben a Szolgáltató szállodája a Szerződésben szereplő szolgáltatásokat saját hibájából (pl. túltöltés, ideiglenes üzemeltetési problémák stb.) nem tudja biztosítani, a Szolgáltató köteles a Vendég elhelyezéséről haladéktalanul gondoskodni.

15.2 12.2.A Szolgáltató köteles;

 1. a Szerződésben szereplő szolgáltatásokat, az abban visszaigazolt áron, az ott kikötött időtartamra - vagy az akadályoztatás megszűntéig - egy másik, ugyanazon vagy magasabb kategóriájú szálláshelyen biztosítani/felajánlani. A helyettesítő szálláshely biztosításának valamennyi többletköltsége a Szolgáltatót terheli,
 2. térítésmentesen egyszeri alkalommal telefonálási lehetőséget biztosítani a Vendég részére a szálláshely változásának közlésére,
 3. ingyenes transzfert biztosítani a Vendég részére a felajánlott helyettesítő szálláshelyre való költözéshez, és az esetleges későbbi visszaköltözéshez.

15.3 Amennyiben a Szolgáltató ezen kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz, illetve, ha a Vendég a számára felajánlott helyettesítő szálláslehetőséget elfogadta, utólagos kártérítési igénnyel a Vendég nem élhet.

16. A vendég betegsége, halála

16.1 Amennyiben a szállás szolgáltatás igénybevételének kezdetekor, illetve itt tartózkodás alatt a vendég megbetegszik, a szálloda vezetősége kérheti a bent lakó többi vendég érdekeit szem előtt tartva a szállodai tartózkodás megrövidítést. Ilyen esetben minden alkalommal belső jegyzőkönyv kerül felvételre, mely a vendég aláírása nélkül is érvényes. Amennyiben a figyelmeztetés ellenére a vendég a későbbi elutazást választja, a szállodában történő hasonló megbetegedésért a Szolgáltató a vele szemben érvényesített kártérítési igényeket a Vendéggel vagy Jogutódjaival szemben érvényesíti.

16.2 Ha a Vendég megbetegedése miatt rövidül meg a Vendég szállodai tartózkodása, úgy az általa felhasznált szolgáltatások időarányos részét kell megfizetnie.

16.3 Amennyiben a szállás-szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt a Vendég megbetegszik, és maga nem képes saját érdekében eljárni, a Szolgáltató orvosi segítséget ajánl fel.

16.4 A Vendég betegsége/halála esetén a Szolgáltató költségkompenzációra tart igényt a beteg/elhunyt hozzátartozója, örököse, illetőleg a számlafizetője részéről; az esetleges orvosi és eljárási költségek, az elhalálozást megelőzően igénybe vett szolgáltatások ellenértékének, és a betegség/haláleset kapcsán a felszerelések, berendezési tárgyakban keletkezett esetleges károk tekintetében.

17. A Vendég jogai

17.1 A Szerződés értelmében a Vendég jogosult a megrendelt szoba, valamint a szálláshely azon helyiségeinek rendeltetésszerű használatára, a hozzá tartozó szolgáltatások igénybevételére, melyek beletartoznak a szokásos szolgáltatási körbe és nem esnek speciális feltételek hatálya alá.

17.2 A Vendégnek joga van a Recepción elhelyezett Árlap részletes megismeréséhez.

17.3 A Vendég a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban panasszal élhet a szálláshelyen való tartózkodás időtartama alatt. A Vendég panaszát jogosult a Vendégkönyvbe bejegyezni, vagy kérheti Szolgáltatót jegyzőkönyv felvételére. A panasz kivizsgálására Szolgáltató kötelezettséget vállal.

17.4 A Vendég panasztételi joga a szálláshelyről történt elutazását követően megszűnik.

18. A Vendég kötelezettségei

18.1 Rendezvények esetén a Vendég köteles a Szerződésben megrendelt ételmennyiség, egyéb szolgáltatás és a tényleges italfogyasztás, szálláshely-szolgáltatás kifizetésére a szolgáltatás igénybevételekor, vagy legkésőbb elutazáskor (chek-out) kiegyenlíteni, kivéve, ha a felek ettől eltérően állapodtak meg.

18.2 Egyéni Vendég a ténylegesen igénybe vett szolgáltatások (éttermi étel-, italfogyasztás, szálláshely-szolgáltatás) ellenértékét a szolgáltatás igénybevételekor, vagy legkésőbb az elutazáskor (chek-out) kiegyenlíteni, kivéve, ha a felek ettől eltérően állapodtak meg.

18.3 A Vendég gondoskodik arról, hogy a felelőssége alá tartozó 14 év alatti gyermek, háziállat csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodjon a létesítményben.

18.4 A Vendég saját ételt-italt nem hozhat be a létesítmény vendéglátó egységeibe.

18.5 A Panzió minden helyiségében nyílt láng használata (mécses, gyertya, tűzijáték) külön engedéllyel lehetséges. Amennyiben ennek használata következtében a rendszer tüzet jelez, ennek anyagi következményeit a tüzet használó vállalja (tűzoltóság kivonulása, és az esetlegesen okozott kár). A Vendég belső helyiségekben nem dohányozhat.

19. A Vendég kártérítési felelőssége

19.1 A Vendég mindazon károkért és hátrányokért felelős, melyeket a Szolgáltató vagy harmadik személy a Vendég, vagy kísérője, vagy az ő felelőssége alá tartozó más személyek, háziállatok hibájából elszenved. E felelősség akkor is fennáll, amennyiben a károsultnak jogában áll kárának megtérítését közvetlenül a Szolgáltatótól igényelni.

19.2 A káreseményről, a becsült értékről és a kártérítés határidejéről írásbeli felszólítás küldhető.

19.3 Törekedni kell a vita peren kívüli megállapodással történő rendezésére.

19.4 A nem kijelölt parkolóhely használata a Vendég felelőssége, a nem kijelölt parkolóhelyen esett kárért a Rendezvényház nem vállal felelősséget.

20. A Szolgáltató kötelezettsége

20.1 A Szolgáltató köteles;

 1. a szerződés alapján megrendelt szállás és egyéb szolgáltatást az érvényes előírások, szolgáltatás standard-ek szerint teljesíteni
 2. a vendég írásos panaszát kivizsgálni és a probléma kezeléséhez szükséges lépéseket megtenni, melyet köteles írásban is rögzíteni.

21. A Szolgáltató kártérítési felelőssége

21.1 A Szolgáltató felelősséget vállal minden olyan Vendéget ért kárért, mely a létesítményen belül a Szolgáltató, vagy annak alkalmazottjai hibájából következett be.

21.2 A Szolgáltató felelőssége nem terjed ki azokra a káreseményekre, amelyek a Szolgáltató alkalmazottainak és vendégeinek körén kívül eső elháríthatatlan ok miatt következtek be, vagy azokat a vendég maga okozta.

21.3 A Szolgáltató kijelölhet olyan helyeket a szállodában, ahová Vendég nem léphet be. Az ilyen helyeken történt esetleges kárért, sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

21.4 A bekövetkezett kárt a Vendég köteles azonnal a Szolgáltatónak bejelenteni és minden szükséges adatot a Szolgáltató rendelkezésére kell bocsátania, amely a káreset körülményeinek tisztázásához, esetleg a rendőrségi jegyzőkönyv felvételéhez/rendőrségi eljáráshoz szükséges.

21.5 Értéktárgyakért, értékpapírokért és készpénzért a Szolgáltató csak akkor felelős, ha a dolgot megőrzésre kifejezetten átvette, vagy a kár olyan okból következett be, amelyért általános szabályok szerint felelősséggel tartozik. Ebben az esetben a bizonyítás a vendéget terheli.

22. „Vis Major”

22.1 Azon ok vagy körülmény (például: háború, tűz, árvíz, időjárásbeli viszontagság, áramhiány, sztrájk bekövetkezése), amely felett a fél nem bír ellenőrzéssel (vis major), bármely felet felmentik a Szerződésből eredő kötelességeik teljesítése alól, amíg ezen ok vagy körülmény fennáll. A felek egyetértenek abban, hogy minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy ezen okok és körülmények bekövetkeztének lehetőségét a lehető legalacsonyabb szintre szorítsák, és az ezáltal okozott kárt vagy késedelmet a lehető leghamarabb helyrehozzák.

23. Titoktartás

23.1 A Szolgáltató a Szerződésben foglalt kötelezettsége teljesítése során köteles az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és az adatvédelemmel kapcsolatos vonatkozó jogszabályok betartására.

24. A felek jogviszonyában alkalmazandó jog, eljáró bíróság

24.1 A Szolgáltató és a Vendég közötti jogviszonyra a magyar Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak. A szolgáltatási szerződésből eredő bármely jogvita lefolytatására a szolgáltatás helye szerinti bíróság, értékhatártól függően a Mezőtúri Járásbíróság, illetve a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Törvényszék kizárólagosan illetékes.

Dr. Slezák Sándor
ügyvezető